سلسله جلسات کرسی آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز

سلسله جلسات کرسی آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد: سلسله جلسات کرسی #آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز سلسله جلسات کرسی #آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و با حضور ۴ تشکل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن وفاق و توسعه و انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد. در این جلسه