"نشریات"

شانزدهمین شماره از نشریه سرک با محوریت “تصویب FATF در مجلس شورای اسلامی” منتشر شد

شماره 16 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

54مین شماره از نشریه پابرهنه ویژه جدیدالورود ها/ و اینک دانشگاه…!؟

شماره 54 از نشریه پابرهنه از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :    

51مین شماره از نشریه پابرهنه منتشر شد/تازیانه برابری

شماره 51 از نشریه پابرهنه از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد.   برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

چهاردهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

  شماره 14 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

سیزدهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 13 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

یازدهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 11 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

دهمین شماره از نشریه سرک در قالبی متفاوت و ویژه انتخابات منتشر شد

شماره 7 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

نهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 9 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

آخرین اخبار