"سرک"

هفدهمین شماره از نشریه سرک با محوریت “جلیقه زردها” منتشر شد.

برای دانلود از روی آیکن زیر کلیک کنید. — NORMAL —  

شانزدهمین شماره از نشریه سرک با محوریت “تصویب FATF در مجلس شورای اسلامی” منتشر شد

شماره 16 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

چهاردهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

  شماره 14 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

سیزدهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 13 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

یازدهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 11 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

دهمین شماره از نشریه سرک در قالبی متفاوت و ویژه انتخابات منتشر شد

شماره 7 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

نهمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 9 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

هشتمین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 8 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

7مین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 7 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :    

6مین شماره از نشریه سرک منتشر شد

شماره 6 از نشریه سرک از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد. برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

آخرین اخبار