"دوئل مزمن"

دوئل مزمن

باز هم آمریکا، باز هم ایران. چهل سال است که دوئل ایران و آمریکا،تمامی ندارد. آن زمان در ایران انقلاب شد. انقلاب! نه کودتای نظامی. کاملا مردمی. شاه ایران دست از این مردم برداشت اما آمریکا دست بر نداشت، روزی کودتا کرد، روزی بنای جنگ نهاد، روزی عزم انقلاب... 

آخرین اخبار