"مصاحبه"

مصاحبه غیر محرمانه

مصاحبه های غیر محرمانه با موضوع آمریکا و سیاست های روسای جمهور این کشور در قبال ایران با دانشجویان دانشگاه شیراز توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز  

آخرین اخبار